نوین پردازش پادیر

ارائه راهکارهای IT (خدمات مشاوره ، اکتیو و پسیو )

42 راهکار جلوگیری از نفوذ و آلودگی با باج افزار ها (ransomware ) و امنیت شبکه

42 راهکار جلوگیری از نفوذ و آلودگی با باج افزار ها (ransomware ) و امنیت شبکه 1600 900 نوین پردازش پادیر